Tag: ดอยเชียงดาว

ดอยหลวงเชียงดาว

ดอยหลวงเชียงดาว

ดอยหลวงเชียงดาวยอดเขาที่สูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศไทย ดอยเชียงดาว ลักษณะเป็นเทือกเขา ประกอบไปด้วยยอดเขาสูงหลายยอด ยอดเขาที่สูงที่สุดเรียกว่าดอยหลวงเชียงดาว มีความสูงจากระดับน้ำทะเล


คลิก ขึ้นข้างบน