Tag: บ้านแม่กำปอง โฮมสเตย์

บ้านแม่กำปอง โฮมสเตย์

บ้านแม่กำปอง โฮมสเตย์

บ้านแม่กำปอง หมู่บ้านเล็กๆ ก่อตั้งประมาณ 100 กว่าปี ประชากรส่วนใหญ่อพยพมาจาก อ.ดอยสะเก็ด เพื่อเข้ามาทำสวนเมี่ยงเป็นอาชีพ และตั้งบ้านเรือนบริเวณใกล้ๆ แม่น้ำ


คลิก ขึ้นข้างบน