เมืองเชียงใหม่ มีชื่อที่ปรากฏในตำนานว่า “นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่” เป็นราชธานีของอาณาจักรล้านนาไทยมาตั้งแต่พระยามังรายได้ทรงสร้างขึ้น เมื่อ พ.ศ.1839 ซึ่งมี อายุครบ 710 ปี ในปี พ.ศ.2549 และเมืองเชียงใหม่ได้มีวิวัฒนาการสืบเนื่องกันมาใน ประวัติศาสตร์ตลอดมา เชียงใหม่มีฐานะเป็นนครหลวงอิสระ ปกครอง โดยกษัตริย์ ราชวงศ์มังราย ประมาณ 261 ปี (ระหว่าง พ.ศ.1839-2100) ในปี พ.ศ.2101 เชียงใหม่ได้เสียเอกราชให้แก่กษัตริย์พม่าชื่อบุเรงนอง และได้ตกอยู่ภายใต้การปกครองของพม่านานร่วมสองร้อยปี

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ที่ นามผู้ดำรงตำแหน่ง วัน เดือน ปี ที่ดำรงตำแหน่ง 1. พระยาอุดมพงษ์เพ็ญสวัสดิ์ พ.ศ. 2444 2. พระยายอดเมืองขวาง – 3. พระยามหินทรบดี – 4. พรายาวรวิไชยวุฒิกร – 5. พระยาเพ็ชร์พิสัยศรีสวัสดิ์ (แมน วสันตสิงห์) 2461 – 2471 6. พระยาอนุบาลพายัพกิจ (ปุ่น อาสนจินดา) 2471 – 2481 7. พระยาอมรฤทธิธำรง (พร้อม ณ ถลาง) 2481- 2484 8. พระชาติตระการ (ม.ร.ว. จิตร์ คะเนจร) 2484 – 2485 9. ขุนประสงค์สุขการี (ประสงค์ ลาภเจริญ) 2485 –
Complete Reading

ทริปนักปั่นพิชิตอินทนนท์ คนพันธ์อึด # 3 2553(รุ่น16กิโล) อุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์ มีพื้นที่อยู่ในท้องที่อำเภอจอมทอง อำเภอแม่แจ่ม กิ่งอำเภอดอยหล่อ และอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ สามารถเข้าถึงได้โดยใช้เส้นทาง เชียงใหม่-ฮอด (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108) ไปยังอำเภอจอมทอง ระยะทางประมาณ 50 กม. เลี้ยวขวาตามถนนสาย จอมทอง-ดอยอินทนนท์ (ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1009) ประมาณ 8 กม. ก็จะเริ่มเข้าเขตอุทยานแห่งชาติที่บริเวณน้ำตกแม่กลาง และขึ้นสู่ยอดดอยอินทนนท์เป็นระยะทางทั้งหมด 49.8 กม. ที่ทำการอุทยานแห่งชาติจะตั้งอยู่ที่กิโลเมตรที่ 31