Tag: กุหลาบพันปี

ดอยเวียงผา

ดอยเวียงผา

ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2532 กำหนดให้ปี พ.ศ. 2532-2535 เป็นปีแห่งการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่วนอุทยานแห่งชาติ จึงได้จัด