Tag: น้ำพุร้อนสันกำแพง

แช่น้ำแร่ น้ำพุร้อนสันกำแพง

แช่น้ำแร่ น้ำพุร้อนสันกำแพง

ประวัติความเป็นมาของน้ำพุร้อนสันกำแพง เดิมที่บริเวณนี้มีลักษณะเป็นทุ่งหญ้า และมีธารน้ำร้อน บ่อน้ำร้อนธรรมชาติ ชาวบ้านจะมาใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงสัตว์ อาบน้ำแร่ ต้มหน่อไม้ ต่อมาในปี พ.ศ. 2515 น้ำมันมีราคาแพง รัฐบาลจึงมองหาแหล่งพลังงานทดแทนที่จะนำมาผลิตกระแสไฟฟ้าแทนน้ำมัน ซึ่งพื้นที่ของน้ำพุร้อนสันกำแพง อยู่ในโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ สันกำแพง ตามพระราชดำริ