ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ ทริปนี้ที่เชียงใหม่ มาร่วม เดินทาง ทริปของคุณ ไปกับเราที่นี่เร็วๆนี้   Click to listen highlighted text! ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ ทริปนี้ที่เชียงใหม่ มาร่วม เดินทาง ทริปของคุณ ไปกับเราที่นี่เร็วๆนี้

คู่มือท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรสาคร

สมุทรสาคร เดิมเรียกกันว่า "ท่าจีน" เพราะเป็นตำบลใหญ่อยู่ติดอ่าวไทย   มีชาวต่างประเทศโดยเฉพาะชาวจีนนำสำเภาเข้ามาจอดเทียบท่าค้าขายกันมาก จึงเรียกติดปากว่า "ท่าจีน" จนกลายเป็นชื่อตำบล... (more…)

คู่มือท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรสงคราม

สมุทรสงคราม เป็นเมืองเก่าแก่ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าตั้งขึ้นเมื่อใด เดิมเข้าใจว่าเป็นแขวงหนึ่งของจังหวัดราชบุรี เรียกจังหวัดสมุทรสงครามว่า "สวนนอก"   ครั้นต่อมาในราวปลายสมัยกรุงศรีต่อกับสมัยกรุงธนบุรี จึงแยกออกจากจังหวัดราชบุรี เรียกว่า "เมืองแม่กลอง"... (more…)

คู่มือท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรปราการ

สมุทรปราการ เป็นเมืองที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตัวเมืองเก่าอยู่แถบอำเภอพระประแดงและมีชื่อเรียกว่า"เมืองพระประแดง"   เป็นสถานที่พักของเมืองสินค้าต่างชาติที่มาติดต่อค้าขายกับไทย ที่บริเวณริมทะเลมีการสร้างป้อมค่ายคูเมืองอย่างมั่นคงแข็งแรง... (more…)

คู่มือท่องเที่ยว จังหวัดสกลนคร

สกลนคร อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพฯ โดยทางรถยนต์ 647 กิโลเมตร และห่างจากแม่น้ำโขงตรงที่ตั้งจังหวัดนครพนม   ซึ่งเป็นเส้นพรมแดนประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประมาณ 90 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 9,605.76 ตารางกิโลเมตร... (more…)

คู่มือท่องเที่ยว จังหวัดสระแก้ว

สระแก้ว ในอดีตเคยเป็นชุมชนสำคัญแห่งหนึ่งมีความเป็นมายาวนาน ตั้งแต่สมัยอาณาจักรสุวรรณภูมิและอาณาจักรทวาราวดี มีฐานะเป็นเมืองบริวารของปราจีนบุรี(เมืองประจิมในสมัยโบราณ)   ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2476 ปราจีนบุรีได้รับการยากฐานะให้เป็นจังหวัด และยกเลิกระบบเทศาภิบาลสระแก้วจึงกลายเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดปราจีนบุรี... (more…)

คู่มือท่องเที่ยว จังหวัดร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่กึ่งกลางของภาคอีสานมานานกว่า 200 ปี อดีตเคยเป็นเมืองใหญ่ที่รุ่งเรืองมาก ชื่อว่า สาเกตุนคร มีประตูเข้าเมือง 11 ประตู เมืองขึ้น 11 เมือง   แต่ปัจจุบันได้มีการพัฒนาในด้านต่างๆมากมาย เมืองร้อยเอ็ดเป็นเมืองแห่งบึงพลาญชัยและมีส่วนหนึ่งของทุ่งกุลาร้องไห้ที่มีชื่อเสียง... (more…)

คู่มือท่องเที่ยว จังหวัดระยอง

จังหวัดระยองตั้งอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย มีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 100 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 3,552 ตารางกิโลเมตร   เป็นแหล่งอาหารทะเล และผลไม้นานาชนิด เป็นเมืองอุตสาหกรรม และเป็นที่ตั้งของโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก... (more…)

คู่มือท่องเที่ยว จังหวัดราชบุรี

ราชบุรี เป็นเมืองเก่ามาแต่โบราณ ไม่มีเรื่องราวที่เป็นหลักฐานแน่นอนว่าสร้างมาในสมัยใด แต่หลักฐานทางโบราณวัตถุและโบราณสถานที่มีอยู่ พอจะเชื่อถือได้ว่า ราชบุรีเป็นเมืองๆ หนึ่งในแคว้นสุวรรณภูมิ มีนครปฐมเป็นมหานครซึ่งเรียกว่า"ทวารวดี"... (more…)
Close
Click to listen highlighted text!